สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา
รหัสชื่อองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เอกสารหรือข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกพันธกิจ
Ref. 1.มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ [ 0 รายการ ]
Ref. 7.มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด
Ref. 1.ร้อยละตัวบ่งชี้ได้จาก จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย กับจำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานทั้งหมด [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2 การเรียนการสอน
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
Ref. 1.มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการทุกหลักสูตรประจำปีการศึกษา เช่น ร้อยละ ของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษาไป ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 6.หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ ปริญญาเอก ) ที่เปิดสอนมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Ref. 1.มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ต่อความต้องการของผู้เรียน [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุก หลักสูตร [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
Ref. 1.มีระบบและกลไกที่กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กำหนดและไม่กำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการ สนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และ ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
Ref. 1.จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ
Ref. 1.สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ.
Ref. 1.สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
Ref. 1.สถาบันมีการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีระบบในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการดำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทำผิด จรรยาบรรณวิชาชีพ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
Ref. 1.มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรียนการสอน [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอย่างสม่ำเสมอ [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
Ref. 1.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
Ref. 1.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.11 ระดับความพึงพอใจของนาย จ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
Ref. 1.ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.12 ร้อยละของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
Ref. 1.ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
Ref. 1.ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย) [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
Ref. 1.มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาปีที่ 1 [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า [ 0 รายการ ]
Ref. 7.มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจำทุกปี [ 0 รายการ ]
Ref. 8.นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
Ref. 1.มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุก ประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ - กิจกรรมวิชาการ - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมนันทนาการ - กิจกรรมส่งเ [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย สถาบันและองค์การนักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
4 การวิจัย
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
Ref. 1.มีการจัดทำระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีระบบสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ดีเด่น [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้ง ภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
4.2 มีระบบการบริหารจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
Ref. 1.มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการ วิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอก สถาบันเพื่อการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
4.3 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
Ref. 1.เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก สถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
4.4 ร้อยละของงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
Ref. 1.ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้ง ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
Ref. 1.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจำ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย) [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
Ref. 1.มีการจัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีคณะกรรมการ คณะทำงานหรือหน่วยงานดำเนินการให้บริการวิชาการแก่ สังคมตามแผนที่กำหนด [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการกำหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีการจัดทำแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ 0 รายการ ]
Ref. 7.มีการประเมินสัมฤทธิผลและนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
Ref. 1.ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
Ref. 1.ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Ref. 1.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
5.5 จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จำนวนศูนย์เครือข่าย)
เกณฑ์การประเมิน : 0
6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Ref. 1.มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมี ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
6.2 มีผลงานหรือชิ้นงานในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน : 0
6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน : 0
7 การบริหารและจัดการ
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
Ref. 1.สภาสภาบันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบาย ของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 2.สภาสถาบันมีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่า ปีละ 2 ครั้ง [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่ำร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุม แต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการสภา สถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม [ 0 รายการ ]
Ref. 4.สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตาม หลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า [ 0 รายการ ]
Ref. 5.สภาสถาบันมีการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
Ref. 1.มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.ผู้บริหารดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการ ประเมิน และดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้
Ref. 1.มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 50 [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการติดตามประเมินผลความ สำเร็จของการจัดการความรู้ [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
Ref. 1.มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตำแหน่ง การกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง การ สนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้ บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบ ความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
Ref. 1.มีนโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
Ref. 1.มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ นิทรรศการ [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กัน โดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมี การดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
Ref. 1.ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน ระดับชาติหรือนานาชาติ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
Ref. 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดย ผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของ ปัจจัยเสี่ยง [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกำหนด แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร สูงสุดของสถาบัน [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
Ref. 1.มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการจัดทำ Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดย กำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ หรือเทียบเท่า [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรอง ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ [ 0 รายการ ]
Ref. 7.มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคำรับรอง [ 0 รายการ ]
Ref. 8.มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ สร้างแรงจูงใจ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
8 การเงินและการงบประมาณ
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินปละงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
Ref. 1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตาม เป้าหมาย [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้ เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด [ 0 รายการ ]
Ref. 7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูล จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
Ref. 1.มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลประเมิน : - ยังไม่ได้บันทึก/ยังไม่ได้รับการประเมิน -
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
Ref. 1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มี การติดตาม) [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีการนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 7.มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา
Ref. 1.มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรม นักศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย [ 0 รายการ ]
Ref. 4.นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา [ 0 รายการ ]
Ref. 5.นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง สถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 6.มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา ดำเนินการ และในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 7.มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการ ดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0
9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
Ref. 1.มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
Ref. 2.มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของสถาบัน [ 0 รายการ ]
Ref. 3.มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กำหนด [ 0 รายการ ]
Ref. 4.มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง [ 0 รายการ ]
Ref. 5.มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทำ แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ [ 0 รายการ ]
เกณฑ์การประเมิน : 0

 
ประกันคุณภาพภายใน สกอ.
ประกันคุณภาพภายใน สกอ.


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,

Copyright © MJU 2007 -
V. 2.2a     rru edition 10.01