ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07
ค้นหาความเชี่ยวชาญ :

ความเชี่ยวชาญจำนวนบุคลากร
0
Adobe photoshop/pegemaker/Dreamweaver/Flash 1
Biodiversity 1
calibration 1
Clerical works,MS Word,MS Excel and Powerpoint 1
computational physics 1
Computer Network 1
computer vision 1
content based image retrival technigues 1
Control theory. 1
Database System (MySQL, MSSQL, Oracle) 1
Digital Image and Video Processing. 1
Digital Image and Video Retrieval. 1
Digital Video Summarization. 1
e-commerce (พาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์) 1
Fluorine chemistry. 1
GIS and Remote Sencing 1
Graphic Computer 1
Hardware 1
Human Computer Interaction. 1
Internet 1
Logislics and Supply Chain 1
Mathematical Model. 1
Mathematical Models in Epidemiology. 1
Microsoft Word/Powerpoint/Excel 1
MS Word 1
MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Photoshop ,Windows Movie Maker 1
MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Photoshop ,Windows,Spss 2
MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Windows,Spss 1
MS Word,Excel and Powerpoint 4
Multimedia retrival technigues 1
Multivariate Analysis. 1
Office Software 1
Plant stress 1
Regression Analysis. 1
Reproductive Health 1
Rice QTL 1
Soil imimprovement,Bioextract 1
Synthetic methodology. 1
Thin film Technology. เทคนิคกระบวนการเตรียมฟิล์มบางเพื่อประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1
video content summarization 1
Wab Application (PHP) Development. 1
กระบวนการเก็บรักษาและยืดอายุผักและผลไม้ 1
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ด 1
กระบวนการผลิตผลไม้และไวน์ผลไม้ 1
กระบวนการผลิตสุราทั้งระบบ 1
กระบวนการผลิตอทานอล 1
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 1
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
การเขียนโปรแกรมภาษา HTML & JAVASCRIPT 1
การเขียนโปรแกรมภาษา PHP 1
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 1
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 1
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 2
การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส 1
การควบคุมงบประมาณ 1
การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย 1
การจัดการความปลอดภัย 1
การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม 1
การจัดการความสะอาดและความปลอดภัยในอาหาร(GMP & HACCP) 1
การจัดการเครือข่าย 1
การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
การจัดการฐานข้อมูล MySQL 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นิเวศวิทยา 1
การจัดการธุรกิจอาหาร 1
การจัดการพลังงานในอาคาร 1
การจัดการสิ่งแวดล้อม 1
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เช่น ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 1
การจัดดอกไม้ 1
การจัดเลี้ยงอาหาร 1
การใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
การใช้กล้องจุลทรรศน์และ เครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบโรตารี่ 1
การใช้เครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบ microtome และ cryotome 1
การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดในการแก้ไขปัญหา 1
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น HPLC,GC,UV,ICP,AAS,TGA,FTIR ฯลฯ 1
การใช้งานเครื่องมือตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมต่างๆ การตรวจสุขภาพพิเศษด้านอาชีวอนามัยฯ 1
การใช้งานโปรแกรม MS-word, MS-excel, MS-powerpoint 1
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติและวิจัย 1
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน 3
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน ได้แก่ ประเภทโปรแกรมMicrosoft Office เช่น โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access,Microsoft Power Point 1
การใช้งานโปรแรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน 1
การใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล Download Upload FTP E-mail 1
การใช้โปรแกรม Microsoft office 1
การใช้โปรแกรม Microsoft Office 1
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 1
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน 1
การใช้วัสดุทางธรรมชาติดูดซับไขมันและน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหาร 1
การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับสูง เช่น AFM, TEM, ESEM 1
การใช้อุปกรณ์สำนักงาน 1
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเคมีสภาวะแวดล้อม 1
การตรวจวิเตราะห์คุณภาพน้ำ 1
การเตรียมวัสดุนาโนแบบฟิล์มบางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุ 1
การถนอมอาหาร 1
การทำฎีกาจัดซื้อ - จัดจ้าง 1
การทำบัญชีผ่านระบบ GFMIS 1
การทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด 1
การทำวิจัยทางด้านเคมี และสิ่งแวดล้อม 1
การนำมาตรฐาน(สากล)ความปลอดภัย/อาชีวอนามัยและด้านสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติจริง ให้เป็นรูปธรรมในสถานประกอบกิจการ 1
การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้งานเหมือนข้อมูล 1
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสสนเทศ เช่น การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้งานเหมืองข้อมูล 1
การบริหารจัดการคุณภาพทางสาธารณสุข การบริหารและพัฒนาบุคลากรทางสารธารณสุข 1
การบำบัดทางด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางน้ำ, มลพิษทางอากาศและเสียง, มลพิษทางดิน) 1
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1
การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงยานยนต์ 1
การประกันคุณภาพการศึกษา 1
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 1
การประดับและตกแต่งผ้า 1
การประดิษฐ์คอลัมป์สำหรับใช้ในเทคนิค HPLC 1
การประมวลผลภาพดิจิตอล 1
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 1
การประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA, ESHIA) 1
การประยุกต์การถ่ายเทความร้อน (Applied Heat Transfer) 1
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านการเกษตร 1
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1
การแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 1
การผลิตก๊าซมีเทน(biogas)เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงและไฟฟ้า 1
การผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรธรรมชาติ 1
การผลิตน้ำผลไม้และเครื่องดื่มบรรจุขวด 1
การผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าสุรา 1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)และบทเรียนออนไลน์(E-learning) 1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ off-line, on-line 1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 1
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1
การพัฒนาเว็บด้วย HTML,PHP,Dreamweaver,FrontPage,AppServ. 1
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น 1
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ในรูปแบบของ CMS เช่น Joomla, Mambo เป็นต้น 1
การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 1
การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 1
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น 1
การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงในห้องปฏิบัติการ 1
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1
การระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 1
การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 1
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในชั้นเรียน 1
การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขภาพ 1
การวิเคราะห์การถดถอย 1
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 1
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี - น้ำเสีย 1
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ 2
การวิเคราะห์สถิติโดยโปรแกรม SPSS 1
การวิจัย 1
การวิจัยชุมชนท้องถิ่น 1
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1
การวิจัยทางการศึกษา 1
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยทางการศึกษา 1
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
การวิจัยทางสุขภาพ 1
การวิจัยประยุกต์เชิงปริมาณและคุณภาพ 1
การวิจัยร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพาะเห็ด 1
การศึกษาคณิตศาสตร์ 1
การศึกษาแพลงก์ตอนน้ำจืดจากกล้องจุลทรรศน์ 1
การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ การศึกษาการทำแห้ง และการศึกษาบรรจุภัณฑ์ 1
การสกัดผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ (natural product) 1
การสงวนรักษาหนังสือ 1
การส่งเสริมสุขภาพ 2
การสร้างและดูแลเว็บไซต์ 1
การสร้างเว็บด้วยภาษา PHP 1
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 1
การสอน 1
การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1
การสอนปฏิบัติการเคมีและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1
การสังเคราะห์วัสดุระดับนาโนเมตร 1
การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 1
การออกแบบ/สร้างเครื่องกลั่น หอกลั่นสุรา และหอกลั่นเอทานอล 1
การออกแบบระบบไฟฟ้า , การออกแบบระบบส่องสว่าง 1
การออกแบบและการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
เกษตรศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 1
ความเชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 1
ความน่าจะเป็น (Probability) 1
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ 1
ความเสี่ยงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1
คอมพิวเตอร์ 2
เคมี 1
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1
เคมีวิเคราะห์ด้าน flow injection analysis. 1
เคมีอินทรีย์ 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1
เครื่องสำเนาเอกสารและตำรา 1
เคออส 1
แคลคูลัส 1
งานซ่อมเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลหนัก 1
งานด้านประเมินโครงการ 1
งานด้านวิชาการ 1
งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ 1
งานติดตั้ง Server และพัฒนาเว็บไซต์ 1
งานติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1
งานบริการอาหาร 1
งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ 1
งานวิจัย 2
งานวิจัยด้าน Computer Education (e-Learning Technologies and Applications) 1
งานวิจัยด้าน Information Technology (e-Business Technology and Applications, Internet Technology and Applications, Web Services, Information Technology Management) 1
งานวิจัยด้าน Software Engineering 1
งานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
งานสอนด้านสาธารณสุข 1
งานสอนในสาขาวิชาเครื่องกล 1
จัดทำจดหมายข่าว 2
จัดทำเว็บไซต์ 1
จัดทำเว็ปไซต์ 1
จัดฝึกอบรม-บรรยายเกี่ยวกับ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ตามพรบ.อาชีวอนามัยความปลอดภัยฯ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายโรงงาน กฏหมายสิ่งแวดล้อม อบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ 1
จัดรูปแบบ (format) วิทยานิพนธ์ 1
จุลชีววิทยา 1
จุลินทรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหมัก 1
ช่างไม้ 1
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม 1
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1
ฐานข้อมูล 1
ฐานข้อมูล (Database) 1
ด้านการขยายพันธ์พืช แบบไม่ใช้เพศ 1
ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชดอก-พืชประดับ 1
ด้านกีฬา เช่น บาสเกตบอล แชร์บอล 1
ด้านกีฬายิมนาสติกศิลป์ 1
ด้านขนมไทย 1
ด้านขนมอบ, อาหารว่าง, อาหารไทย 1
ด้านคณิตศาสตร์ 1
ด้านคอมพิวเตอร์Microsoft Word,Microsoft PowerPoint 1
ด้านเคมี 1
ด้านงานศิลปะประดิษฐ์ เช่น บายศรี เครื่องสด ฯลฯ 1
ด้านอาหารไทย 1
ดิจิตอลเบื้องต้น 1
ดิจิตอลและคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 1
ดูแลระบบ Server 1
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 2
ตรรกะดิจิตอล 1
ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาเซอร์เวอร์ตามความต้องการ 1
ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
ติดตั้งระบบ Server ด้วยระบบ windows 2003 และ Linux 1
ติดตั้งและเดินระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร 1
ถ่ายภาพ 1
ถ่ายภาพวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ 1
ทฤษฎีการยกระดับของความรับผิดชอบ (Escation Theory) 1
ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 1
ทางด้านงานบริการ 1
ทำเว็ปไซต์ 1
เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
เทคนิคการตัดเนื้อเยื่อพืชด้วยวิธีฟรีแฮนด์เซคชั่น (Free Hand Section) 1
เทคนิคต่างๆทางด้านพันธุศาสตร์ โดยเฉพาะ Molecular Genetics และ Pioteomics 1
เทคโนโลยีการกลั่นและหอกลั่น 1
เทคโนโลยีทางแสง - ระบบวัดทางแสง - เทคนิคการวัดทางแสง 1
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 1
นโยบายและผู้นำทางการศึกษา 1
นักกีฬาทีมชาติ คาราเต้โด สายดำ 1 ดั้ง 1
นาโนเทคโนโลยี - การเตรียมวัสดุนาโน - การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน 1
นิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ การทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
นิเวศวิทยา 1
นิเวศวิทยาชายฝั่ง,นิเวศวิทยาชายทะเล 1
เนื้อหาวิชาการ ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา - วินิจฉัยโรคทางปรสิต - ชีววิทยาของพาหะนำโรค ไข้เลือดออก 1
เนื้อหาวิชาการ โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด การควบคุมโรค - วิจัยโรคติดเชื้อ ใช้แผนการวิทยาการระบาดในการควบคุมโรค 1
บริการวิชาการ 2
เบเกอรี่ 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีน้ำหอม ชีวเคมี ชีวเคมีพื้นฐาน อินทรีย์เคมี 1
ปฏิบัติการด้านงานทางวิชาจุลชีววิทยา 1
ประกันคุณภาพการศึกษา 1
ประยุกต์ใช้ ฟรี/โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ กับการใช้งานในองค์กร 1
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน computer hardware 1
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 1
เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ระบบการประกันคุณภาพห้องแฏบัติการ ISO 17025 1
เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองของมหาวิทยาลัย และกีฬาตำรวจของ บชน.2 1
เป็นผู้สอนวิชาเคมีพื้นฐาน เคมีทั่วไป เคมีอาหาร โครงการวิจัยทางเคมี 1
เป็นวิทยากร สอนวิชาขนมไทยสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร โภชนาการผู้สูงอายุ 1
โปรแกรม SAS 1
โปรแกรม SPSS 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2
โปรแกรมระบบงบประมาณ (e-Budgeting) 1
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเบื้องต้น SPSS 1
โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 1
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานธุรการ Microsoft Word,Microsoft PowerPoint,และโปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานกราฟิก Adode Photoshop Cs,CyberLink PowerDirector Express,Macromedia Dreamweaver 8, ฯลฯ 1
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1
ผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานฅนมีน้ำยา 1
ผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานฅนเอาถ่าน และ ฅนรักษ์ป่า 1
ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Auditor) ระบบ ISO/IEC 17025 1
ผู้ตัดสินกีฬาประเภทฟุตบอล 1
แผนธุรกิจอาหาร - แผนการผลิต - แผนการตลาด - แผนการจัดการองค์กร 1
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ พัฒนาหลักสูตร จัดหาและจัดทำสื่อการสอน 1
พฤติกรรมสุขภาพ 1
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 1
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2
พันธุศาสตร์ประชากร (Population Genetics) 1
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 1
พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ (Vectors and vector-borne diseases) 1
พิษวิทยาทางน้ำ 1
เพาะขยายพันธุ์พืช 1
เพาะพันธุ์ปลา 1
ภาษาอังกฤษ 1
มัลติมีเดีย 1
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1
มีความรู้ด้านงานช่างต่าง ๆ 1
ยาและสารเสพติด การจัดการสุขภาพในชุมชน สัมมนาทางสาธารณสุข 1
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 1
ระบบการเตรียมฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ - ระบบระเหยสารด้วยวิธีสปัตเตอริง - ระบบระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอน 1
ระบบควบคุม 1
ระบบความปลอดภัย 18001 1
ระบบคอมพิวเตอร์ และ network 1
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 2
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 1
ระบบมัลติมีเดีย 2
ระบบมาตรฐานISO14001 1
ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย) 1
ระเบียบวาระและบันทึกรายงานการประชุม 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ 1
วัฒนธรรมองค์กร ทฤษฎีองค์กร การจัดการสมัยใหม่ 1
วิจัย 1
วิจัยด้านสถิติ 1
วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
วิชาอาหารและโภชนาการ 1
วิทยากร เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เคมี 1
วิทยากรกระบวนการ 2
วิทยากรการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1
วิทยากรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1
วิทยากรขนมอบ 1
วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์,อบรมครูวิทยาศาสตร์ 1
วิทยากรประจำฐานฅนมีน้ำยา 1
วิทยากรประจำฐานฅนมีพลังและพลังงานทางเลือก 1
วิทยากรประจำฐานฅนรักสุขภาพ 1
วิทยากรโภชนาการและการจัดปริมาณอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถม 1
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม แนวฉื้อจี้ จากไต้หวัน เคยไปศึกษาดูงาน ณ.ประเทศไต้หวัน และที่มูลนิธิ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1
วิทยากรส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากร UBI ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ กับการจัดธุรกิจขนาดย่อม 1
วิทยากรสาขาโภชนาการกับสุขภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรเครื่องกล) 1
วิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกร 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
สถิติศาสตร์ 1
สอนวิชาด้านการจัดการ 1
สอนวิชาอาหารตะวันตก การบริหารจัดโรงแรมด้านอาหาร 1
สอนวิชาอาหารและขนมในพิธีกรรม วิทยากรความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย(มัคคุเทศก์) 1
สังคมและสุขภาพ/อนามัยชุมชน 1
สัตว์หน้าดินกลุ่มไส้เดือนทะเลและไส้เดือนน้ำจืด 1
สัมนาเคมีเฉพาะทาง 1-2 วิทยาการใหม่ทางเคมี เคมีเกี่ยวกับน้ำหอม 1
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 1
สามารถใช้งานโปรแกรม microsolf ได้อย่างเชี่ยวชาญ 1
สามารถใช้โปรแกรม macromedia flash,dreamweaver,photoshop ฯลฯ 1
สามารถซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ 1
สามารถพูดภาษาไทยได้ Ms Word ,MS Power Point 1
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 1
สารพิษ, พิษวิทยา อันตรายจากสารเคมี อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) ของผู้ประกอบอาชีพ 1
สุขภาวะชุมชน 1
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจวัด ประเมินสิ่งแวดล้อม 1
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ 1
สุขาภิบาลโรงงานและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1
หลักการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น 1
หลักการประกอบและเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ 1
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสัมนา / ศึกษาวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยสารเคมี 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม 2
อนินทรีย์เคมี เคมี 1 ,เคมี 2 ,เคมีทั่วไป 1,เคมีทั่วไป 2 1
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
ออกแบบพื้นที่แปลงเกษตรแบบผสมผสาน 1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และการประกอบอาหาร 1
ไอศกรีม 1
รวม 392Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,