ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07.1
ความเชี่ยวชาญ : GIS and Remote Sencing ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสูงสุด
1 จักรกริช ไชยเนตร อาจารย์ กวท.ม. การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
รวมบุคลากรทั้งหมด 1 คนRajabhat Rajanagarindra University