ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07.1
ความเชี่ยวชาญ : MS Word ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสูงสุด
1 จิริยา ตันเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คบ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
รวมบุคลากรทั้งหมด 1 คนRajabhat Rajanagarindra University