ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07.1
ความเชี่ยวชาญ : MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Photoshop ,Windows Movie Maker ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสูงสุด
1 วนิดา พูลเจริญ นักวิชาการศึกษา ขมธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
รวมบุคลากรทั้งหมด 1 คนRajabhat Rajanagarindra University