ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07.1
ความเชี่ยวชาญ : MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Photoshop ,Windows,Spss ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสูงสุด
1 -NA- -NA-
2 -NA- -NA-
รวมบุคลากรทั้งหมด 2 คนRajabhat Rajanagarindra University