ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07.1
ความเชี่ยวชาญ : MS Word,Excel and Powerpoint ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสูงสุด
1 -NA- -NA-
2 -NA- -NA-
3 -NA- -NA-
4 วิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
รวมบุคลากรทั้งหมด 4 คนRajabhat Rajanagarindra University