ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07.1
ความเชี่ยวชาญ : Office Software ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสูงสุด
1 ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา อาจารย์ กค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
รวมบุคลากรทั้งหมด 1 คนRajabhat Rajanagarindra University