รายงาน : จำนวนงานวิจัย ทุนวิจัย (แยกตามรายชื่ออาจารย์) รหัสรายงาน : K24
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
ประเภทเงินสนับสนุน : ทั้งภายนอก และภายใน วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดงานวิจัยงานวิจัยร่วม
1 อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0(.00)0(.00)
2 ประกายแก้ว พ่วงทรัพย์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0(.00)0(.00)
3 อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0(.00)0(.00)
4 อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0(.00)0(.00)
5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน17(1,283,000.00)0(.00)
6 เอมอร พุ่มประเสริฐสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0(.00)0(.00)
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University