รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App Inventor"
            ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App Inventor" สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 40 คน ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 19-01-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 21500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App Inventor ได้ -ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นพื้นฐานความรู้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0Rajabhat Rajanagarindra University