รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการ เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ คร้ังที่ 9
            งานพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม จัดโครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ ครั้งที่ 9 "9 ตามรอยพ่อ สืบสานต่องานศิลป์ ทำนุบำรุงวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา" ในวันที่ 23 - 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 23-01-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 90000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาได้นำการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายที่เข้าร่วม -เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมเครือข่าย -นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนRajabhat Rajanagarindra University