รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบมรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 01-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 74000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ความรู้เรื่อง PLC ซึ่งเป็นเนื้อหานอกเหือจากการเรียนในห้อง -นักศึกษาของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้จริงจากสถานประกอบการโดยตรง -นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถทำงานออกแบบและใช้งาน PLC ได้Rajabhat Rajanagarindra University