รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษา
            งานศึกษา ค้นคว้า และวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ สำนักศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิจัยในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำโครงการ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการทำงาน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

วัน-เดือน-ปี : 14-03-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 33000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University