รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINTAB ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINITBAB ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 14-05-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 60700 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 40 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาสามารถนำความรู้ และทักษะจากการอบรมโปรแกรม MINITAB และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ -นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้นการประกอบอาชีพได้ -นักศึกษาสามารถนำความรู้การใช้สิถิตเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control) ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้Rajabhat Rajanagarindra University