รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 714 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 21-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 8190 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 21 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความปลอดภัยในการทำงาน -ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า -ผู่เข้าอบรมมีทักษะในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า -ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินราคาในการควบคุมมอเตอร์ไฟ้ฟ้าRajabhat Rajanagarindra University