รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D
            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน ในหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D" ในวันที่ 10,17,,24 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 10 มีนาคม 2561

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 10-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : -NA- บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมRajabhat Rajanagarindra University