รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย) ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจมีเวทีแสดงออกด้านการวาดภาพเนื้อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพวาดให้แสดงนิทรรศการให้กับผู้สนใจได้ชื่นชมและเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 07-06-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 80400 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University