รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรมพัฒนาทักษะความชำนาญทางด้านวิชาชีพเครื่องกล
            สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม กิจกรรมย่อย:อบรมพัฒนาทักษะความชำนาญในงานยานยนต์ ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 12-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 30000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษามีทักษะความชำนาญในงานด้านจักรยานยนต์หัวฉีด -นักศึกษามีทักษะความชำนาญในการขับรถส่งสินค้า(ฟอร์คลิฟต์) ได้ -นักศึกษามีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์Rajabhat Rajanagarindra University