รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
            โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1044 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 02-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 8820 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ควรปรับปรุงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา -นักศึกษาผ่านการประเมินผลการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาRajabhat Rajanagarindra University