รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 10-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 26000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษา และคณาจารย์ ได้ศึกษาเรียนรู็ลักษณะข้อสอบ TOEIC -ลักษณะข้อสอบ TOEIC -กลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ -ฝึกการอ่านและฟัง ฝึกทำข้อสอบ -วิเคราะห์ลักษณะข้อสอบและผลการทำข้อสอบของตนเองRajabhat Rajanagarindra University