รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การเขียน CV และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
            สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอาเซียน "อบรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การเขียน CV และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ" ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด มหาชน และวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 08-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 43800 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 37 คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University