รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
การใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนร่วมกับบอร์ดอาดุยโน่
            สาาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยช์จากสมาร์ทโฟนร่วมกับบอร์ดอาดุยโน่ ในวันพุธที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 23-05-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 42760 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 43 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนร่วมกับบอร์ดอาดุยโน่ได้ -ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นพื้นฐานความรู้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0Rajabhat Rajanagarindra University