รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรมสัมมนาหลังการศึกษาดูงาน
            สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "ทักษะ แนวคิด ความรู้ใหม่ที่ได้หลังจาการศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1043 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มรร.(บางคล้า)

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 30-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 6120 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาได้รวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน นำมานำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน -นักศึกษาเข้าใจในระบบงานอุตสาหกรรมและนำมาปรับปรุงในกระบวนการเรียนร้ของตนเองRajabhat Rajanagarindra University