รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
            สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหากรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 07-04-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 6140 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 17 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ EEC -นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในศตวรรษที่ 21Rajabhat Rajanagarindra University