รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ EEC ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี)
            หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี จัดโครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ EEC ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา

วัน-เดือน-ปี : 08-05-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 58500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดศึกษาและได้รับการรับการรับทราบหลักสูตร โดยสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปี 2561 เป็นต้นไปRajabhat Rajanagarindra University