รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 8
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องหงส์ทอง ชั้น 2 และห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งสร้างเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 27-06-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 150000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University