รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0
            สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวิชาการ

วัน-เดือน-ปี : 15-05-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 121626 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ทราบความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ในด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป -ทราบแนวทางและวิธีการปรับปรุง/ปฏิรูปหลักสูตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสามารถดำเนินการปรับปรุง มคอ.2Rajabhat Rajanagarindra University