รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0
            สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0 ระยะที่ 2 การยกร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนและอำนวยการ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา

วัน-เดือน-ปี : 15-06-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 44700 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University