รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

วัน-เดือน-ปี : 26-06-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 35000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -คณาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและระบบอัตโนมัติ -มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ -คณาจารย์ ได้เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ -สร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีมาRajabhat Rajanagarindra University