รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร
            งานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ

วัน-เดือน-ปี : 21-06-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 23280 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University