รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. เดือนพฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา 5 คณะ องค์การบริหารนักศึกษาและหอพักนักศึกษา ณ ห้องประชุม กบส. อาคาร กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินร์ บางคล้า 2. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร และพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. เดือนมกราคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 4. เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 พิธีมอบ “รางวัลเพชรสารภี” ในวันไหว้ครู ประจำปี 2562

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 06-12-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 34000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University