รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพราช โรงเรียนวัดเทพราช และสภาวัฒนธรรมตำบลเทพราช ได้กำหนดจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเทพราช

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 18-12-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 40000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University