รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2561 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และพิพิธภัณฑ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการทำงาน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

วัน-เดือน-ปี : 12-12-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 40000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University