รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ “ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 : 2019” (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กำหนดจัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ “ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 : 2019” (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สืบสานมรดกวัฒนธรรมและได้รับการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและเป็นการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 20-12-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 36000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University