รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระครบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น)
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระครบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนิทรรศการผลงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมต่อบุคคลทั่วไป เผยแพร่สู่สาธารณชนและสร้างเวทีแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 01-02-2563

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 150000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University