รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์ อาคารสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้านด้านทัศนศิลป์) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สังคมได้ชื่นชมและเรียนรู้ในผลงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ศิลปิน ผู้สนใจได้เกิดการแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ผลงานแนว Realistic Semi-Abstract และ Abstract Expression อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับศิลปินจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างสรรค์งานกับศิลปินโดยตรง

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 15-02-2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 60000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University