รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแบบบูรณาการในจังหวัดฉะเชิงเทรา
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแบบบูรณาการ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเกิดการมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาของดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 23-02-2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 135500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University