รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย้อนรอยเส้นทางสุวรรณภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย้อนรอยเส้นทางสุวรรณภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำองค์ความรู้ประวัติศาสตร์เส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรมวาดภาพพระเจ้าตากสินมหาราช มีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำองค์ความรู้เส้นทางประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราช 2. กิจกรรมประกวดวาดภาพ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 25-03-2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 400000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University