รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2566 (กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะ สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11) ณ วัดจุกเฌอ ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายกับชุมชนภายนอก รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี ทางพระพุทธศาสนา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 04-11-2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 50000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University