รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะ กองพัฒนานักศึกษา และหอพักนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 และเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม (EdPEX)

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา

วัน-เดือน-ปี : 29-11-2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 10000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University