รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2567
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัด โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับคณะ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และหอพักนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 มีกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี และอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลเพชรสารภีในวันไหว้ครู ประจำปี 2567

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 19-12-2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 34000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University