รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2552 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : 0900    
มี 2 กิจกรรม
 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์นอกที่ตั้ง( 14-09-2552 )
    1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์นอกที่ตั้ง 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีจิตเป็นนักบริการที่ดี - 0900
 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบครั้งที่ 4( 25-05-2552 )
    เพื่อให้บุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีทักษะในการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ - 0900
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University