รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2549 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 5 กิจกรรม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สืบสานงานสร้างเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น"(บก.0407-1-030-14-49) ( 17-10-2549 )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สืบสานงานสร้างเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สืบสานงานสร้างเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น" จัดกิจกรรมในวันที่ 17-19 ตุลาคม และวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการวิชานาฏศิลป์และการละคร - 0400
 โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งทรงเครื่องราชนครินทร์ (บก.0400-1-080-02-49 )( 08-10-2549 )
    จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งทรงเครื่องราชนครินทร์ ช่วยให้นักศึกษาเอกดนตรีได้นำเสนอความสามารถด้านทักษะดนตรีต่อสาธารณชน เยาวชนหันมาสนใจ และอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2548 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0400
 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ (บก.0408-2-010-21-49 )( 23-08-2549 )
    โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ "Art Show & Art Exhibition 2006" วันที่ 23-26 สิงหาคม 2549 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0400
 ศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน (บก.0408-1-090-17-49 )( 03-04-2549 )
    จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ "ศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน" จัดให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดในวันที่ 3-7 เมษายน 2549 ณ โปรงแกรมวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0400
 โครงการอบรมปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ" (บก.0408-3-010-22-49)( 20-03-2549 )
    จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ" ให้กับอาจารย์โรงเรียนมัธยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง วันที่ 20 -21 มีนาคม 2549 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0400
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University