รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 11 กิจกรรม
 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ "งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ" ครั้งที่ 7( 03-12-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กำหนดจัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ "งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ" ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี - 1000
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2560( 07-10-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดหัวไทร (วัดเปี่ยมนิโครธาราม) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีทอดกฐินและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน - 1000
 โครงการอนรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ทำบุญเลี้ยงพระและอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม( 19-09-2560 )
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ทำบุญเลี้ยงพระและอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม" ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) - 0300
 โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4( 09-08-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะ 5 คณะ ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการแสดงความสามารถทางศิลปะ และวัฒนธรรม อันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับคณะ 5 คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 1000
 โครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย( 27-07-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอพักนักศึกษา และห้องประชุม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน - 1000
 โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ( 12-07-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงละคอนชาตรี รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการขยายวงกว้างสำหรับความร่วมมือและบูรณาการด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม (ละคอนชาตรี) สู่การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 1000
 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)( 05-07-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทราบถึงประวัติความเป็นมาของหนังสือไทย ภาษาไทย และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนเพื่อระลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งเป็นบรมครูด้านภาษาไทย - 1000
 โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ( 29-06-2560 )
    ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดโครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรมมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า - 0300
 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560( 11-04-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ สมศ.16 ว่าด้วยการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี) - 1000
 โครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ 3( 28-03-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยการทำหน้าที่ชาวพุทธและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะ วัฒนธรรม - 1000
 โครงการ เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ ครั้งที่ 8 "มหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา( 24-01-2560 )
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสร จัดโครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ ครั้งที่ 8 "มหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน" ในวันที่ 24-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University