รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 9 กิจกรรม
 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา( 12-07-2560 )
    กิจกรรม - ปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 จากนโยบายสู่ปฏิบัติการชั้นเรียน” - นิทรรศการชีวิต “ศาสตร์พระราชา: สะเต็มศึกษา พัฒนายั่งยืน - กิจกรรมประกวดสำหรับครู สถานศึกษา และบุคคลทั่วไป - 1200
 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7( 21-06-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบาย 3 ดี ในสถานศึกษาสนองนโยบายชาติ ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย - 1000
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรม( 01-06-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรม ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้เป็นฐานการฝึกฝนงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 1000
 โครงการสร้างจิตวิญญาญความเป็นครูแบบบูรณาการสาระวิชา( 02-05-2560 )
    กิจกรรม - ฝึกปฏิบัติกิจกรรม Make a Difference - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมความสุข คุณค่า และความหมายในชั้นเรียน - 1200
 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21( 24-04-2560 )
    กิจกรรม - ปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - ผลิตสื่อสาระวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระต่างๆ รวม 8 สาระ - ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วยตนเอง - 1200
  โครงการการพัฒนาครูแกนนำการสอนคิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Ed.)( 19-04-2560 )
    โครงการการพัฒนาครูแกนนำการสอนคิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา กับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน - 1200
 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์( 30-03-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานดอกไม้แบบไทยร่วมสมัยและการจัดดอกไม้ เชิงสร้างสรรค์) ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2560 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - 1000
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560( 08-02-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ฐาน ได้แก่ ฐานสมุนไพร ฐานแปรรูปอาหาร และฐานศิลปะ - 1000
 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย( 18-01-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน” ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน รวมทั้งเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน การสร้างสรรค์งาน และการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะในท้องถิ่นกับศิลปินระดับชาติ ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกับมหาวิทยาลัย - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University