รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 5 กิจกรรม
 โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร)( 22-05-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร) ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงรำแก้บนหลวงพ่อโสธร รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้รำแก้บนหลวงพ่อโสธร ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน - 1000
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2561( 10-04-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้สูงอายุ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีให้กับบุคลากร ตามตัวบ่งชี้ สมศ.16 ว่าด้วยการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี) - 1000
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง( 01-03-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกงานสร้างสรรค์ ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน - 1000
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น)( 07-02-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ - 1000
 โครงการ เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ คร้ังที่ 9( 23-01-2561 )
    งานพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม จัดโครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติ ครั้งที่ 9 "9 ตามรอยพ่อ สืบสานต่องานศิลป์ ทำนุบำรุงวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา" ในวันที่ 23 - 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University