รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 2 กิจกรรม
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561( 01-02-2561 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล - 1000
 โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน)( 19-01-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มศิลปิน 98 กลุ่มศิลปินตะวันออก ชมรมครูศิลปะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 28 มกราคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลป์ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยประยุกต์ใช้ศิลปะไทยแบบร่วมสมัย - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University