รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 4 กิจกรรม
 โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย "การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและสีอะครีลิค"( 28-05-2562 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย "การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและสีอะครีลิค" ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ มีเวทีแสดงออกด้านการวาดภาพ เนื้อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคตะวันออก โดยใช้เทคนิคสีน้ำและสีอะครีลิค และเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพวาด โดยจัดแสดงนิทรรศการให้กับผู้สนใจได้ชื่นชมและเรียนรู้แบบร่วมสมัย - 1000
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์( 09-04-2562 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้สูงอายุ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม รวมทั้งสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ สมศ. 16 ว่าด้วยการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี) - 1000
 โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)( 23-03-2562 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน) ระหว่างวันที่ 23 - 31 มีนาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแสดงผลงานของนักศึกษา เยาวชน อาจารย์และศิลปิน โดยบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษาสู่สาธารณชน - 1000
 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562( 14-02-2562 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีเวทีการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมสาธิตงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน รวมทั้งตลาดนัดวัฒนธรรมของชุมชน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University