รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562( 13-02-2562 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม ในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิด ความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานสมุนไพร “เทียนเจลไล่ยุง เทียนเจลสปา ยาหม่องครีมสมุนไพร ยาหม่องเจล” 2. ฐานแปรรูปอาหาร “การทำเรไรกะทิสด” 3. ฐานศิลปะ "การทำผ้ามัดย้อม" 4. ฐานการประดิษฐ์ “ภาชนะตักน้ำด้วยกาบหมาก” - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University