รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 5 กิจกรรม
 โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เทศบาลตำบลเทพราช)( 23-04-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในวันที่ 23 เมษายน และวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน - 1000
 โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช)( 27-03-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน - 1000
 โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 08-03-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ของชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับท้องถิ่น - 1000
 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 18-02-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เป็นฐานในการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเพื่อบูรณาการลงพื้นที่ในชุมชนสู่การเรียนการสอน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี - 1000
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562( 13-02-2562 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม ในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิด ความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานสมุนไพร “เทียนเจลไล่ยุง เทียนเจลสปา ยาหม่องครีมสมุนไพร ยาหม่องเจล” 2. ฐานแปรรูปอาหาร “การทำเรไรกะทิสด” 3. ฐานศิลปะ "การทำผ้ามัดย้อม" 4. ฐานการประดิษฐ์ “ภาชนะตักน้ำด้วยกาบหมาก” - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University