รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2564 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 6 กิจกรรม
 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโคกพนมดี( 22-07-2564 )
    กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโคกพนมดี โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคีทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งจัดทำองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - 1000
 โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564( 12-07-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - 1000
 โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย และการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564( 31-03-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย และการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ต้นทุนทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ผ่านผลงานสร้างสรรค์ (Art & Design workshop) ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบและงานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านแนวคิด มุมมอง การสร้างสรรค์จากศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น และนักออกแบบ รวมถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เกิดความรัก ความสามัคคี ยกระดับและประชาสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น มีกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - 1000
 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย้อนรอยเส้นทางสุวรรณภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564( 25-03-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย้อนรอยเส้นทางสุวรรณภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำองค์ความรู้ประวัติศาสตร์เส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรมวาดภาพพระเจ้าตากสินมหาราช มีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำองค์ความรู้เส้นทางประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราช 2. กิจกรรมประกวดวาดภาพ - 1000
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและจัดทำองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564( 08-03-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคีทางศิลปะ วัฒนธรรม และเพื่อจัดทำองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมดังนี้ 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 4 แห่ง 2. องค์ความรู้ จำนวน 3 เรื่อง - 1000
 โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแบบบูรณาการในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 23-02-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแบบบูรณาการ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเกิดการมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาของดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University